Stary Las, opolskie

158 733 zł | Dom | 128,35 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Grzegorz Szymczyk Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach w zastępstwie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Jerzego Dziedzica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 65, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx położonej przy ,Stary Las 174c, 48-340 Głuchołazy, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stary Las numer 174 c, składająca się z działki numer 4 a.m.1 o powierzchni 0,8500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w budowie (we właściwym Starostwie Powiatowym nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy), o powierzchni użytkowej 128,35 m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku – KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 238 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 733,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0400 9960.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Szymonków, opolskie

100 317 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 100 317 zł
  • 100 317 za m2
Image things

Karłowice, opolskie

120 000 zł | Działka | 0.3311 ha.

  • cena: 120 000 zł
Image things

Jarnołtówek, opolskie

1 463 415 zł | Działka | 2.7624 ha.

  • cena: 1 463 415 zł