Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

355 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 76,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 355 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 76,50 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 641 zł
 • Ulica: Rejtana 8
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 35 500 zł
 • Numer oferty: 78819X184594101
 • Termin wpłaty wadium: 20-11-2020 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/750/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00 w dniu 24.11.2020 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 20.11.2020 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 8
o powierzchni użytkowej 76,50 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 24,70 m2 oraz
udziałem w wielkości 3683/10000 w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka
Nr 6/27, obręb 166101_1.0103, Opole o powierzchni 0,1141 ha oraz w częściach wspólnych budynku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW
sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5
do Regulaminu.
Dla działki nr 6/27 Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciele wpisani są POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w udziale wynoszącym 3683/10000 oraz właściciele wyodrębnionych lokali z przypadającymi
im udziałami
Cena wywoławcza: 355 000,00 zł netto
Wadium: 35 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 5 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
§ 1
1. W przetargu oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Oferentem w przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo.
3. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
1) złożenie oferty w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/750/2020. Nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 24.11.2020” - Oferta powinna
zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do godz. 14:00 w dniu
20.11.2020 r. i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje
się termin doręczenia do PKP S.A,
2) najpóźniej do dnia 17.11.2020r., złożenie dokumentów o których mowa w § 3, w odrębnej
kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/750/2020”.
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym
dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem
ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed
otwarciem ofert.
3) wpłacenie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/750/2020”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu
wskazanym w ogłoszeniu przetargowym, tj. 20.11.2020 r

Image things

Opole, opolskie

250 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,99 m2 | 2 piętro

 • cena: 250 000 zł
 • 5 436 za m2
Image things

Opole, opolskie

130 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 130 000 zł
 • 5 417 za m2
Image things

Opole, opolskie

60 075 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 60 075 zł
 • 1 424 za m2