Jastrzębie, kujawsko-pomorskie

372 000 zł | Działka | 0.0956 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 206/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 56666

Syndyk Masy xx w upadłości z siedzibą we Włocławku
zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie, gminie Drzycim, powiecie świeckim, województwie
kujawsko-pomorskim, składającej się z działki ew. o nr 19/5,
o powierzchni 0,0956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą
o nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku, w SKOK Kujawiak:
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek lub przesłać je na adres:
SKOK Kujawiak listem poleconym (decyduje data wpływu
oferty do SKOK Kujawiak, nie zaś data nadania oferty).
Termin związania ofertą powinien zostać określony w ofercie
na czas nie krótszy niż 4 (słownie: cztery) miesiące od daty jej
złożenia, przy czym w ofercie należy również zaznaczyć, że
stanie się ona ważna bezterminowo z chwilą złożenia przez
Syndyka oświadczenia o jej przyjęciu wraz z wezwaniem do
zawarcia umowy sprzedaży.
Minimalna cena na jaką powinna opiewać oferta wynosi
372.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT. Oferty poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do:
a) pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem
nieruchomości,
b) zapłaty całej ceny nabycia przelewem na rachunek Upadłego, przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy
sprzedaży.
Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości uzyskać
można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222,
87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, e-mail: [email protected]
skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.
skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.
Niniejsze zaproszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

Image things

Brześć Kujawski, kujawsko-pomorskie

301 133 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 301 133 zł
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

153 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,00 m2 | Parter

  • cena: 153 000 zł
  • 3 060 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

141 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 141 750 zł
  • 1 626 za m2