Pińczów, świętokrzyskie

401 656 zł | Obiekt | 418,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 202/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 55021 Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Inwestycje xx w upadłości z siedzibą w Pińczowie (KRS 0000469145), prowadzonym pod sygn. akt V GUp 182/20 podaje do publicznej wiadomości, że został ukończony i w dniu 27 sierpnia 2020 roku przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 194/6, obręb 0004, o powierzchni 0,5691 ha, położonej przy ul. Zachodniej w miejscowości Pińczów, powiecie pińczowskim, województwie świętokrzyskim, zabudowanej dwoma budynkami magazynowymi, o powierzchni użytkowej ok. 310,44 m2 oraz ok. 107,82 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym Inwestycjexx jednocześnie ogłasza o sprzedaży wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 194/6, obręb 0004, o powierzchni 0,5691 ha, położonej przy ul. Zachodniej w miejscowości Pińczów, powiecie pińczowskim, województwie świętokrzyskim, zabudowanej dwoma budynkami magazynowymi, o powierzchni użytkowej ok. 310,44 m2 oraz ok. 107,82 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, szczegółowo opisanej w Operacie szacunkowym określającym wartość rynkową ww. nieruchomości z dnia 2 sierpnia 2020 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Artura Olczaka, za cenę wywoławczą nie niższą niż 401 656,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy). Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 21 października 2020 r. na adres Kancelarii Syndyka: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Warunkiem złożenia skutecznej oferty będzie stanowić wpłata wadium w terminie do dnia 20 października 2020 roku (liczy się data uznania środków na rachunku bankowym) w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 groszy) na rachunek bankowy masy upadłości numer 71 1160 2202 0000 0003 0906 9947. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty na nabycie nieruchomości, spełniającej warunki sprzedaży, Syndyk przeprowadzi aukcję. Cena sprzedaży (pomniejszona o wpłacone wadium) winna być uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent. Szczegółowy regulamin sprzedaży dostępny jest po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail Syndyka: [email protected]

Image things

Pińczów, świętokrzyskie

156 000 zł | Mieszkanie | 47,45 m2

  • cena: 156 000 zł
  • 3 288 za m2
Image things

Pińczów, świętokrzyskie

320 000 zł | Obiekt | 310,44 m2

  • cena: 320 000 zł
  • 1 031 za m2