Luszowice, małopolskie

82 000 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 82 000 zł
 • Miasto: Luszowice
 • Powierzchnia: 0.1081 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 76 zł
 • Ulica: Sierszańska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 400 zł
 • Numer oferty: 77829X182275521
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Sierszańskiej w Luszowicach – działki nr 1683/1, z możliwością jej zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z udziałem ½ części w działce nr 1683/2. 1. Nieruchomość obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów-obszar wiejski, obręb Luszowice nr 1683/1 – 0,1081 ha, wpisana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, stanowi własność Gminy Chrzanów. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. 2. Nieruchomość obejmująca działkę oznaczoną nr 1683/2 o pow.0,0171 ha wpisana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X obciążona jest służebnością gruntową, prawem przejazdu i przejścia oraz prawem przeprowadzania mediów na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1684 objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Dział IV księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X wolny od wpisów. Jako właściciel ww. nieruchomości w Dziale II wpisana jest Gmina Chrzanów. W dniu 07.09.2020 r. wyłoniony został nabywca nieruchomości obejmującej działkę ozn.nr 1683/3 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w działce nr 1683/2. 3. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W decyzji o warunkach zabudowy Burmistrz Miasta Chrzanowa potwierdził możliwość budowy na działce ozn.nr 1683/1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem użytkowym, z możliwością wbudowania garażu jedno lub dwustanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną. 4. Dostęp do infrastruktury technicznej: a) możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej dla planowanych na ww. działkach budynków mieszkalnych o mocy przyłączeniowej do 40kW dla jednego obiektu; b) dostawa wody w oparciu o istniejącą sieć wodociągową: Ø 150 stal, c) odprowadzenie ścieków sanitarnych oparciu o kanalizację sanitarną Ø 200 PVC 5. Dostęp do drogi publicznej ul. Sierszańskiej zapewniony po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów-obszar wiejski, obręb Luszowice numerami 1681/2, 3120/1, 1679/8, w drodze służebności gruntowej, ujawnionej w księgach wieczystych nr XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X jako prawo oraz w księgach wieczystych nr XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X jako obciążenie, przy czym w ww. księgach wieczystych jako obciążona wpisana jest działka nr 1679/5, z podziału której powstała działka nr 1679/8. Zgodnie z art.290 § 2 kodeksu cywilnego w razie podziału nieruchomości obciążonej służebność utrzymuje się w mocy na częściach utworzonych przez podział; jednakże gdy wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, właściciele pozostałych części mogą żądać ich zwolnienia od służebności. Budowa zjazdu oraz urządzenie drogi wewnętrznej spoczywać będzie na właścicielach/współwłaścicielach zbywanych nieruchomości. 6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem są częściowo zadrzewione i zakrzewione. Usunięcie drzew i krzewów na warunkach określonych przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 7. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony zostanie w dniu 28 października 2020 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54. 8. Cena nieruchomości obejmującej działkę ozn.nr 1683/1 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w działce ozn.nr 1683/2, obr. Luszowice ustalona na kwotę 82 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100) ujmuje w sobie podatek VAT wg stawki 23%. 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w wysokości 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta zł 00/100), w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 22 października 2020 r. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. 10. W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych, przystępujących do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wpłaty wadium należy dokonać przelewem. 11. Wskazanym jest, aby dowód wpłaty wadium zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. 12. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 13. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanych w stosownym zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 14. W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Za dokument tożsamości uznaje się: dowód osobisty bądź paszport. 15. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. W dniu przetargu osoba umocowana do działania jako pełnomocnik winna złożyć do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa bądź jego kserokopię, okazując komisji oryginał do wglądu, co warunkuje jej udział w przetargu. 16. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 17. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej do udziału w przetargu wymagana jest obecność wspólników lub osób prawidłowo umocowanych, które winny przedłożyć do akt sprawy kserokopię umowy spółki, okazując komisji oryginał do wglądu. 18. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości – koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca. 19. Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej. 20. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 21. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 08.10.2019 r. 22. Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone w terminach: 08.07.2020 r., 07.09.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargów. 23. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej www.chrzanow.pl, w zakładce DLA INWESTORÓW, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie). 24. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel.32 758-51-41.

Image things

Kaszów, małopolskie

145 000 zł | Działka |

 • cena: 145 000 zł
Image things

Czaple Wielkie, małopolskie

256 500 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 256 500 zł
 • 256 500 za m2
Image things

Odporyszów, małopolskie

735 zł | Działka |

 • cena: 735 zł