Chrzanów, małopolskie

104 000 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 104 000 zł
 • Miasto: Chrzanów
 • Powierzchnia: 0.177 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 59 zł
 • Ulica: Śląska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 800 zł
 • Numer oferty: 77828X182273179
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Śląskiej w Chrzanowie. 1. Nieruchomość obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jednostki ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 1931 o pow.0,1770 ha, wpisana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, stanowi własność Gminy Chrzanów. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. 2. Nieruchomość opisana w pkt 1 położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla ww. nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie rozwoju funkcji gospodarczych. 3. Nieruchomość opisana w pkt 1 stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną, sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako grunty orne. W sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: prąd, woda, gaz, kanalizacja sanitarna. 4. Przez nieruchomość opisaną w pkt 1 przebiegają sieci infrastruktury technicznej: a) sieć ciepłownicza, której właścicielem jest Veolia Południe s półka z o.o.; sieć jest nieczynna, trwale wyłączona z eksploatacji; b) sieć energetyczna eW stanowiąca własność Tauron Dystrybucja S.A. – czynna. 5. Dostęp do drogi publicznej ul. Śląskiej (DK nr 79) poprzez istniejący zjazd na drogę wewnętrzną ogólnodostępną, po działkach oznaczonych numerami: 1892/27, 1892/29, 1892/18, 4272/3, obr. Chrzanów (droga częściowo urządzona). 6. Usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości na warunkach określonych przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 7. Właściciel nieruchomości nie dysponuje badaniami gruntu. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 8. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony zostanie w dniu 28 października 2020 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54. 9. Cena nieruchomości ustalona do przetargu na kwotę 104 000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące zł 00/100) ujmuje w sobie podatek VAT wg stawki 23%. 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w wysokości 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset zł 00/100), w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 22 października 2020 r. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. 11. W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych, przystępujących do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wpłaty wadium należy dokonać przelewem. 12. Wskazanym jest, aby dowód wpłaty wadium zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. 13. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 14. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanych w stosownym zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 15. W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Za dokument tożsamości uznaje się: dowód osobisty bądź paszport. 16. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. W dniu przetargu osoba umocowana do działania jako pełnomocnik winna złożyć do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa bądź jego kserokopię, okazując komisji oryginał do wglądu, co warunkuje jej udział w przetargu. 17. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 18. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej do udziału w przetargu wymagana jest obecność wspólników lub osób prawidłowo umocowanych, które winny przedłożyć do akt sprawy kserokopię umowy spółki, okazując komisji oryginał do wglądu. 19. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości – koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca. 20. Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej. 21. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 22. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 18.09.2020 r. 23. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej www.chrzanow.pl, w zakładce DLA INWESTORÓW, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie). 24. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel.32 758-51-41.

Image things

Chrzanów, małopolskie

1 055 951 zł | Dom | 186,47 m2

 • cena: 1 055 951 zł
 • 5 663 za m2
Image things

Chrzanów, małopolskie

365 985 zł | Działka |

 • cena: 365 985 zł
Image things

Chrzanów, małopolskie

4 552 zł | Działka |

 • cena: 4 552 zł