Oborniki Śląskie, dolnośląskie

300 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 , pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego położonej przy Stawowa 21-23,Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Oborniki Śląskie, dolnośląskie

52 245 zł | Działka | 0.1006 ha.

  • cena: 52 245 zł
Image things

Oborniki Śląskie, dolnośląskie

52 245 zł | Działka | 0.1006 ha.

  • cena: 52 245 zł
Image things

Oborniki Śląskie, dolnośląskie

52 245 zł | Działka | 0.1006 ha.

  • cena: 52 245 zł