Grabiny, podkarpackie

33 663 zł | Działka | 0.1225 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 33 663 zł
 • Miasto: Grabiny
 • Powierzchnia: 0.1225 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: 27 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Numer oferty: 76726X179692295
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-03 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY CZARNA

OGŁASZAPIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY /LICYTACJĘ/

Na sprzedażniżej opisanych nieruchomości położonych w Grabinach:


Dz. nr ew. 975/11 o pow. 0,1225 hastanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.Cena wywoławcza nieruchomości 33 663 00 zł netto(słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote)

Wadium 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)Przetarg odbędzie się 9listopada 2020 roku o godz. 12.00wbudynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.Przetarg odbędzie się 9listopada 2020 roku o godz. 9.00w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

Uwarunkowania planistyczne:

W/w działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna. Wg zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, większych kompleksach łąk oraz obszarach rolniczych.Dla w/w działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak UG.6730.136.2019.DD z dnia 03.12.2019r. ustalająca warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zbiorników na ścieki.Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w obrębie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Dojazd do działek z wydzielonej drogi gminnej. Gmina Czarna deklaruje wykonanie w drodze gminnej głównego odcinka wodociągowego oraz docelowo po powstaniu budynków mieszkalnych wykonanie nawierzchni asfaltowej na wydzielonej drodze, a także oświetlenia ulicznego.

Teren w sąsiedztwie uzbrojony w sieć elektryczną, gazową i wodociągowa. Obiekty użyteczności publicznej, handlowo-usługowe w promieniu ponad 1 km. W odległości około 50 m magistrala kolejowa.

Wadium w pieniądzu wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) na każdą z w/w działek należy wpłacić na kontoUrzędu Gminy Czarna w PKO BP Dębica nr 44 1020 4391 0000 6602 0198 3584, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 listopada 2020 roku wpłata znajdowała się na podanym rachunku Urzędu Gminy Czarna. Wpłata wadium powinna uwzględniać numery działek oraz położenie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.Licytantowi który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium.Jedno postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (cena netto) zaokrąglonych do pełnych dziesiątek złotych + należny podatek VAT.

Cena osiągnięta w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony 23% podatek VAT (cena brutto).

Osoba ustalona jako nabywca pokrywa w całości koszty notarialne i sądowe, a cenę nieruchomości wpłaca najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Image things

Werchrata, podkarpackie

14 500 zł | Obiekt | 153,16 m2

 • cena: 14 500 zł
 • 95 za m2
Image things

Krosno, podkarpackie

564 000 zł | Obiekt | 865,20 m2

 • cena: 564 000 zł
 • 652 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

920 000 zł | Działka | 0.332 ha.

 • cena: 920 000 zł