Krynica-Zdrój, małopolskie

100 000 zł | Mieszkanie | 33,70 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Krynica-Zdrój, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 38 w Krynicy-Zdroju, na działce nr 683/1 o powierzchni 0,0622 ha, obj. księgą wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 33,70 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 12,47 m2, pokoju o powierzchni 15,74 m2 oraz przynależnego do niego pokoju o powierzchni 5,49 m2 na poddaszu, WC wspólne. Lokal położony na piętrze drewnianego budynku piętrowego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Stan techniczny lokalu wraz z instalacjami (wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową) zły - lokal mieszkalny do remontu. W budynku przy ul. Kościuszki 38 w Krynicy-Zdroju wyodrębniono i sprzedano na rzecz najemców jedenaście lokali - mieszkalnych (wspólnota mieszkaniowa), których udział w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 6568/10000, udział gminy wynosi: 3432/10000, natomiast udział lokalu nr 7 wynosi: 654/10000.
W dziale III księgi wieczystej KW XXXX/XXXXXXXX/X wpisano:
- służebność nieodpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę ewid. nr 683 szlakiem drożnym szerokości 3,5 metra oznaczonym na mapie linią przerywaną koloru czerwonego i literami ABCD na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki ewid. nr 678 (powstałej z działki nr 745/1 obj. Kw. Nr 6299).
- budynek mieszkalny nr 38 pod nazwą „ZEGAR" wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-401/50
Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (Obszar 2 - Centrum) zatwierdzonym uchwałą nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, znajduje się w terenach usług hotelarskich o symbolu 2.Uh.5 z dopuszczeniem mieszkalnictwa.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 23.06.2020 r., wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z. 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) - wniosków nie złożono.
Cena wywoławcza wynosi: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat -zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r., o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 14.
Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 najpóźniej do dnia 5 listopada 2020 r. Lokal może zostać udostępniony do oględzin stronom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. Nr 6, tel. 18471 56 08 lub 18 472 5260 do dnia 5 listopada 2020r. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z CEIDG, dowody
• tożsamości, pełnomocnictwa,
- W przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
Burmistrz Krynicy-Zdroju może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju, na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 31.

Historyczne ceny

Image things

Krynica-Zdrój, małopolskie

79 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 79 000 zł
  • 79 000 za m2
Image things

Krynica-Zdrój, małopolskie

175 000 zł | Działka | 0.081 ha.

  • cena: 175 000 zł
Image things

Krynica-Zdrój, małopolskie

1 676 800 zł | Działka | 0.8826 ha.

  • cena: 1 676 800 zł