Dąbrowa, warmińsko-mazurskie

15 680 zł | Działka | 0.6695 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej
położonej w obrębie Dąbrowa
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i ogłoszony w prasie lokalnej “Dziennik Elbląski” z dnia 08.09.2020 r. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka leśna nr 154/7 o powierzchni 0,6695 ha położona w obrębie Dąbrowa, grunt leśny z drzewostanem olchowym 52 letni, bonitacja II, zadrzewienie 0,7.
Zgodnie z ewidencją gruntów: rodzaj użytku- pastwisko trwałe- PsIII o pow. 0,0214 ha, las, LsIII o pow. 0,5194 ha oraz nieużytek N- o pow. 0,1287 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.680,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i 0/100) Minimalne postąpienie wynosi: Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wynosi: 1.600,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem olchowym 52 letnim, bonitacja II. Nieruchomość w/w wpisana jest w Księdze Wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X Sprzedawana nieruchomość nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 06.11.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Płoskini /sala USC/ o godz. 10.00
Przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (wniesione w PLN) do dnia 02.11.2020 r. /włącznie/ na konto; Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku O/Braniewo, F/Płoskinia: 84 8313 0009 0050 8290 2000 0030. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy.

W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.
W przypadku, gdy w przetargu biorą udział osoby zamierzające wspólnie nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, mogą udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu oraz składania oświadczeń związanych z przetargiem, w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.
Wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:
wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Lawali
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Urząd Gminy w Płoskini do zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej należy okazać dowód tożsamości lub w przypadku pełnomocnika notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy okazać aktualny wypis z właściwego rejestru - oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot lub w przypadku pełnomocnika, notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Należność z tytułu nabycia nieruchomości wpłaca się najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Płoskini w pokoju nr 5, tel. (55) 620 86 03.
Wójt Gminy Płoskinia zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Image things

Dąbrowa, warmińsko-mazurskie

198 986 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 198 986 zł