Dąbrowa, śląskie

87 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 listopada 2020r. o godz. 09:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 60/7 obręb 003 o pow. 0,0894 ha położonej w miejscowościDąbrowa 15a gm. Popów stanowiąca własność dłużnika: xx posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 87.750,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Bank Śląski SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11.700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 962/19 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
-  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sadu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
Image things

Dąbrowa, warmińsko-mazurskie

198 986 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 198 986 zł