Warszawa, Śródmieście

150 000 zł | Lokal Użytkowy | 13,99 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 150 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 13,99 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 10 722 zł
 • Ulica: Czerniakowska 207
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 73826X172900495
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-14 - Co to znaczy?

Opis

ZARZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu użytkowego lu 2 usytuowanego w budynku położonym
w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Czerniakowskiej 207/ ul. C. Śniegockiej 2
wraz z udziałem w prawie własności gruntu
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego lu 2 o powierzchni 13,99 m²,
usytuowanego w budynku położonym przy ul. Czerniakowskiej 207/ ul. C. Śniegockiej 2,
stanowiącego własność m.st. Warszawy. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział
w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku
właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 1399/141361 oraz taki sam udział w prawie
własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr
16/1 o powierzchni 274 m² w obrębie 5-06-06, uregulowanego w księdze wieczystej KW nr
XXXX/XXXXXXXX/X. Omawiany lokal usytuowany jest na parterze (I kondygnacja nadziemna),
składa się z sali głównej i wydzielonego pomieszczenia wc; lokal w średnim stanie technicznym
i standardzie wykończenia do remontu.
Cena wywoławcza: 150.000 zł
w tym:
- cena lokalu 134.850 zł
- cena udziału w gruncie 15.150 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 30.000 zł
Minimalne postąpienie 1.500 zł
Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest
od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Regulamin przetargu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomości oraz w Wydziale Obrotu
Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej
43, tel. (22) 443 94 28 lub (22) 443 94 27, e-mail: [email protected], od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które
terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi
załącznikami (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przetargu).
Wadium winno być wpłacone na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Bank
Handlowy S.A. w Warszawie Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 do dnia
14 grudnia 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww.
rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika
przetargu oraz lokal, którego wadium dotyczy.
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg ustny nieograniczony – ul. Czerniakowska 207/
ul. C. Śniegockiej 2 lu 2”, do dnia 14 grudnia 2020 r., w Kancelarii Urzędu Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 (poniedziałek-piątek w godzinach 8.00
– 16.00).
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, I piętro – sala
konferencyjna.

Image things

Warszawa, Mokotów

700 098 zł | Mieszkanie | 84,21 m2 | 3 piętro

 • cena: 700 098 zł
 • 8 314 za m2
Image things

Warszawa, Targówek

746 062 zł | Mieszkanie | 104,61 m2

 • cena: 746 062 zł
 • 7 132 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

304 370 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,00 m2 | Parter

 • cena: 304 370 zł
 • 8 696 za m2