Kamienna Góra, dolnośląskie

98 300 zł | Działka | 0.2184 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 98 300 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 0.2184 ha
 • Województwo: dolnośląskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 45 zł
 • Ulica: Wrzosowa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 900 zł
 • Numer oferty: 73270X171598343
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-29 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działek niezabudowanych 641/20, 641/28, 641/29, 641/30, 641/31 położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Wrzosowej.

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Wrzosowej pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

Nr 641/20 o pow. 2184 m2 – cena wywoławcza – 98 300,00 zł brutto, wadium 9 900,00 zł,


Ww. działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXVIII/A/272/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny A, zmienionym Uchwałą nr XXX/186/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 r., położone są na obszarze oznaczonym symbolem 2. MN. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenia określone w ustaleniach adresowanych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane zajmujące do 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan obowiązuje od 11.09.2013 r.

Wszystkie działki bez uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. Blisko 60% powierzchni działki Nr 641/20 zajmuje strefa ochronna dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (Dn300; 1,6Mpa) z obowiązującym w jej graniach zakazem zabudowy.

Ww. działki mają dostęp do drogi publicznej (ul. Azaliowa) poprzez działkę nr 641/27 i 641/11 (ul. Wrzosowa).

Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze między innymi dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za działkę przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. powoduje przepadek wadium.

Image things

Kamienna Góra, dolnośląskie

12 250 zł | Działka | 0.003 ha.

 • cena: 12 250 zł
Image things

Kamienna Góra, dolnośląskie

140 325 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 65,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 140 325 zł
 • 2 136 za m2
Image things

Kamienna Góra, dolnośląskie

12 250 zł | Działka | 0.003 ha.

 • cena: 12 250 zł