Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

466 607 zł | Obiekt | 1 123,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Antoniego Hedy ps. Szary , 27-400 Ostrowiec Św., dla której SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 6/17, 2/39 o łącznej powierzchni 0,5061 ha oraz budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. A. Hedy ps. "Szary" (dawniej ul. Gulińskiego), dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KW XXXX/XXXXXXXX/X stanowiących własność dłużnika Interspeed Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Sp. z o.o. Działki o kształcie nieregularnym, prostokątne, położone na płaskim terenie. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Dojazd do drogi poprzez działkę nr 2/40. Teren zabudowany, zagospodarowany. Na działkach zlokalizowany jest budynek o charakterze produkcyjnym, 1 kondygnacja, pow. użytkowa 1123 m2. Wartość prawa użytkowania wieczystego w/w działek wraz z zabudowaniami oszacowane jest na kwotę: 622.142,00 zł netto (dostawa nie jest objęta podatkiem VAT). Suma oszacowania wynosi 622 142,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 466 606,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 214,20 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROWIEC ŚW. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

49 484 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 49 484 zł
  • 2 249 za m2
  • cena: 240 975 zł
  • 2 710 za m2
  • cena: 82 000 zł