Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

1 609 556 zł | Obiekt | 1 634,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Icc położonej przy Antoniego Hedy ps. Szary , 27-400 Ostrowiec Św., dla której SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 6/18, 6/19, 2/40, 2/41 o łącznej powierzchni 0,8078 ha oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. A. Hedy ps. "Szary" (dawniej ul. Gulińskiego), dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KW XXXX/XXXXXXXX/X stanowiących własność dłużnika Interspeed Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Sp. z o.o. Działki stanowią kompleks sąsiadujących ze sobą nieruchomości, posiadający dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem działki nr 2/40. Pozostałe działki traktowane indywidualnie nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi. Budynek biurowo-administracyjny - pow. użytkowa 1077 m2, 3 kondygnacje, ocieplony, ogrzewanie miejskie (tymczasowo odłączone), brak gazu, obiekt niewynajmowany. Hala konstrukcji murowanej: pow. użytkowa parteru 1634 m2, pow. użytkowa piętra 1552 m2. Budynek ocieplony, 2 kondygnacje, na parterze hala dzielona i stacja trafo, na piętrze część z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, część w stanie surowym. Obiekt magazynowy pow. użytkowa 240 m2, kształt litery L, znajduje się za halą konstrukcji murowanej. Wartość prawa użytkowania wieczystego w/w działek wraz z zabudowaniami oszacowane jest na kwotę 2.130.595,00 zł netto. Po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 15.479,69 zł, w tym: - prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2/40, 2/41 wraz z zabudowaniami na kwotę 2.063.292,00 zł (dostawa nie jest objęta podatkiem VAT) - prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 6/18, 6/19 na kwotę 82.782,69 zł brutto (dostawa jest objęta podatkiem VAT) łączna kwota oszacowania wynosi 2.146.074,69 zł brutto. Suma oszacowania wynosi 2 146 074,69 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 609 556,02 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 214 607,46 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROWIEC ŚW. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

6 200 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 6 200 000 zł
  • 6 200 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

365 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 365 000 zł
  • 365 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

42 000 zł | Mieszkanie | 27,77 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 1 512 za m2