Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

340 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI 1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141 (zwana dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 1.2. Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/18 o pow. 0,5869 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach przy ul. Świętokrzyskiej 27 obręb geodezyjny 41 jednostka ewidencyjna 260701_1, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności budynku magazynowego znajdującego się na tej nieruchomości, oraz udziału wynoszącego 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/12 o pow. 0,4001 ha służącej jako wewnętrzna droga dojazdowa dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27, w sali konferencyjnej na I piętrze w budynku administracyjnym w dniu 8 października 2020 r. o godz. 10:00. 3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję. 3.3. Cena wywoławcza wynosi 340.000,00 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) brutto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. 3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5.000,00 zł. 3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 34.000,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

6 200 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 6 200 000 zł
  • 6 200 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

365 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 365 000 zł
  • 365 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

42 000 zł | Mieszkanie | 27,77 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 1 512 za m2