Koło, wielkopolskie

108 240 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 108 240 zł
 • Miasto: Koło
 • Powierzchnia: 0.0807 ha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 134 zł
 • Ulica: Piaski
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 72093X168841809
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-21 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Koła ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski. 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 50 (ark. mapy 15) o powierzchni 0,0807 ha posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kole KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Koła w rejonie ulic: Toruńska Towarowa, Składowa i Kolejowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole Nr XXIV/172/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. działka nr 50 ark. mapy 15 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów, składów, magazynów i zabudowy usługowej i oznaczona jest symbolem 2MN,P,U. Działka nr 50 ark. mapy 15 nie jest zabudowana. Ogrodzona jest z trzech stron płotem z siatki drucianej na słupkach stalowych i częściowo cokole betonowym. Porośnięta jest krzewami dzikorosnącymi oraz trawą. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, linia teletechniczna 2. Działka obciążona jest odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole - urządzenia infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej. W działce nr 50 znajduje się nieczynna instalacja wodociągowa oraz zbiornik bezodpływowy (szambo) nie będące własnością Gminy Miejskiej Koło. Wolna od obciążeń hipotecznych. 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88 000,00 zł + 20 240,00 zł (23 % VAT) = 108 240,00 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2020r. o godz. 11:00 w pok. 08 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 6. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 21.09.2020r. na konto SANTANDER BANK POLSKA O/Koło nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kole (kasa czynna do godziny 14:30). Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium. 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru. 13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 800 do 1500, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

Image things

Koło, wielkopolskie

72 323 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,16 m2 | 2 piętro

 • cena: 72 323 zł
 • 1 715 za m2
Image things

Koło, wielkopolskie

228 375 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 228 375 zł
 • 228 375 za m2
Image things

Koło, wielkopolskie

228 375 zł | Dom | 137,40 m2

 • cena: 228 375 zł
 • 1 662 za m2