Konopnica, lubelskie

216 941 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 216 941 zł
 • Miasto: Konopnica
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 216 941 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 72040X168717683
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-22 - Co to znaczy?

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – zwana dalej UOGNRSP, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - zwana dalej UoODO oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zwanym dalej KOWR, podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY KONOPNICA, powiat LUBELSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Przedmiotem przetargu jest: Nieruchomość zabudowana, o powierzchni 0,2064 ha, położona w gminie Konopnica, powiat lubelski, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Motycz, jako działka nr 1/92 Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowią: - B - 0,2064 Nieruchomość zabudowana jest: pozostałościami dawnej stodoły selekcyjnej/suszarni. Nieruchomość nieużytkowana. Cena sprzedaży wynosi 216941,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych) Wadium: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Minimalne postąpienie: 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Image things

Lublin, lubelskie

151 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,30 m2 | 7 piętro

 • cena: 151 500 zł
 • 4 174 za m2
Image things

Suchawa, lubelskie

1 700 zł | Działka |

 • cena: 1 700 zł
Image things

Wołkowiany, lubelskie

4 811 zł | Działka |

 • cena: 4 811 zł