Trzydnik Duży, lubelskie

256 092 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Nieruchomość zabudowana, o powierzchni 0,7500 ha, położona w gminie Trzydnik Duży, powiat kraśnicki, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Olbięcin, jako działka nr 280 UWAGA: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowią: - grunty zabudowane – 0,6000 ha w klasie: B-RIIIa-0,6000 ha; - nieużytki – 0,1500 ha; Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem dawnej gorzelni, budynkiem magazynowym – garaże, budynkiem wagi samochodowej – warsztat. Nieruchomość położona w miejscowości Olbięcin, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 74. Zabudowana nieużytkowanym od dłuższego czasu budynkiem dawnej gorzelni, budynkiem magazynowym – garaże i budynkiem wagi samochodowej. Budynek gorzelni murowany tworzą trzy uzupełniające się bryły o zmiennej wysokości (1,2 i 3 kondygnacyjne). Dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Urządzenia technologii produkcji gorzelnianej od lat nieeksploatowane. Budynek magazynowy murowany, w złym stanie technicznym. Dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Budynek wagi samochodowej murowany. Mechanizm wagowy bez legalizacji od lat nieużytkowany. Zgodnie z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży, uchwalonego uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/257/2018 z dnia 13 września 2018 r. nieruchomość położona jest w terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem R.

Image things

Przewóz, lubelskie

350 820 zł | Działka |

  • cena: 350 820 zł
Image things

Lublin, lubelskie

1 811 455 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 811 455 zł
  • 1 811 455 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

139 418 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 139 418 zł
  • 139 418 za m2