Siedliszcze, lubelskie

36 560 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA, POWIAT WŁODAWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, Sołectwie Siedliszcze, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie oraz na opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka w dniu 07.07.2020r. i 16.07.2020r. SIEDLISZCZE 464/2 nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, murowanym budynkiem gospodarczym, piwnicą murowaną i studnią kopaną. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1. Wpłaci organizatorowi przetargu wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie. Wadium należy wpłacić na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego z adnotacją „wpłata wadium na nieruchomość położoną w gminie…………. obręb ................... nr działki ...................,” Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym najpóźniej na 7 dni poprzedzających termin przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium należy przesłać niezwłocznie w dniu dokonaniu wpłaty na adres poczty elektronicznej: [email protected], podając dodatkowo w treści wiadomości kontaktowy numer telefoniczny.

Image things

Siedliszcze, lubelskie

14 181 zł | Działka |

  • cena: 14 181 zł
Image things

Siedliszcze, lubelskie

17 568 zł | Działka |

  • cena: 17 568 zł
Image things

Siedliszcze, lubelskie

5 225 zł | Działka |

  • cena: 5 225 zł