Elizówka Kolonia, lubelskie

140 023 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 023 zł
 • Miasto: Elizówka Kolonia
 • Powierzchnia: 0.3914 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 36 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 72018X168666159
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-22 - Co to znaczy?

Opis

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA PO OBNIŻENIU CENY O 20%, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY Niemce, POWIAT lubelski, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Sołectwie, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie oraz na opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka w dniu 14.05.2020 r. PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST: Kolonia Elizówka 18/15 Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce działka 18/13 znajduje się w części w terenie oznaczonym symbolem MN - teren zabudowy jednorodzinnej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia, od strony wschodniej graniczy z droga KDL i w tej części jest przeznaczona na jej poszerzenie natomiast dz. 18/15 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U – usług komercyjnych, od strony zachodniej graniczy z drogą KDL i w tej części jest przeznaczona na jej poszerzenie. W treści PZP dla terenu przedmiotowej nieruchomości podano: zakazuje się lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z gazownictwem w odległości od osi uwidocznionej na rysunku planu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Feli – Dwernik mniejszej niż: 32,5 mb., licząc od granicy terenu, 17,5 mb., do budynków mieszkalnych, 15 mb., od budynków gospodarczych, 25 mb., od obiektów zakładów przemysłowych. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.09.2020 R. O GODZ. 1100 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Image things

Wyryki, lubelskie

3 800 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 3 800 zł
 • 3 800 za m2
Image things

Biszcza, lubelskie

14 900 zł | Działka |

 • cena: 14 900 zł
Image things

Zemborzyce Tereszyńskie, lubelskie

810 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 810 000 zł
 • 810 000 za m2