Smolno Wielkie, lubuskie

12 780 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 12 780 zł
 • Miasto: Smolno Wielkie
 • Powierzchnia: 0.49 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 080904_5.0006.170/3,
 • Cena za m2: 3 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 278 zł
 • Numer oferty: 72012X168652107
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-17 - Co to znaczy?

Opis

Działka usytuowana jest na peryferiach wsi Smolno Wielkie. Kształt działki foremny – lekko wydłużony, prostokątny. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X. Dział III i IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów. Z nadesłanej informacji wynika, że w/w nieruchomość w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa zatwierdzonym Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Kargowa Nr IV/17/88 z dnia 29.12.1988r., z dniem 31.12.2002r. stracił ważność, w.w. nieruchomość przeznaczona była pod grunty orne oraz teren preferowany zalesień. W dniu 28 maja 2018r. Rada Miejska Kargowej podjęła uchwałę Nr 0007.257.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w częściach obrębów geodezyjnych: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka, jednak zmiana nie obejmuje działki nr 170/3 położonej w obrębie Smolno Wielkie. Nie przystąpiono, ani nie planuje się przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Sadowa” z rzeki Obrzycy zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Rolnej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2005r.w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej „Sadowa” z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, Gmina Trzebiechów, Powiat Zielona Góra, Województwo Lubuskie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 622). Nieruchomość nie jest położona na obszarze objętych lub wskazanym do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Ponadto: -Gmina nie planuje inwestycji drogowych z drogami sąsiadującymi z wyżej wskazanymi nieruchomościami, - na działkę nie był składany wniosek o zmianę przeznaczenia, - na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych, - na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i sposobie zagospodarowania, -działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie art. 8, ani nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1398).

Image things

Skwierzyna, lubuskie

88 300 zł | Działka |

 • cena: 88 300 zł
Image things

Kłodawa, lubuskie

616 575 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 616 575 zł
 • 616 575 za m2
Image things

Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

176 000 zł | Działka |

 • cena: 176 000 zł