Malbork, pomorskie

16 052 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 16 052 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 0.006 ha
 • Województwo: pomorskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek: 220701_1.0006.71/35, 220701_1.0006.71/36,
 • Cena za m2: 268 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Numer oferty: 71501X167455345
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-22 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA MALBORKA ogłasza w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.30 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka 1. Opis nieruchomości Z zasobu komunalnego przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasta Malborka: • Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani praw na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej brak jest wpisów obciążających Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja nr 5/2019 z 09.04.2019 r. o warunkach zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem garażowym. 2. Warunki nabycia nieruchomości: 1. wadium w kwocie - 2 000 zł (dwa tysiące złotych) płatne najpóźniej do 22 września 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. 2. minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej 3. wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży 4. przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 5. W razie odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który wygrał przetarg wpłacone wadium przepada 6. koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości 7. podpisanie umowy notarialnej sprzedaży nastąpi w terminie 21 dni od dnia przetargu 8. zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu Nabywca będzie zobowiązany uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem, i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów w/w mediów. 9. w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Malborka (wycinka we własnym zakresie i na własny koszt). W przypadku niwelacji terenu, teren zniwelować we własnym zakresie i na własny koszt. Uporządkowanie terenu we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Miasto Malbork nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 11. w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, sala 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Z up. BURMISTRZA Jandndoor Wilk Z-cburmist za Miasta

Image things

Malbork, pomorskie

76 524 zł | Działka |

 • cena: 76 524 zł
Image things

Malbork, pomorskie

130 462 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 81,81 m2 | 2 piętro

 • cena: 130 462 zł
 • 1 595 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

153 000 zł | Działka |

 • cena: 153 000 zł