Malbork, pomorskie

177 689 zł | Działka | 0.2158 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 177 689 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 0.2158 ha
 • Województwo: pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 220901_1.0007.32,
 • Cena za m2: 82 zł
 • Ulica: Tczewska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 71498X167448319
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-22 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA ogłasza w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00 siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta Malborka przy ul. Tczewskiej, mające urządzoną księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X
32

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi
wieczystej nie ma wpisów obciążających. 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 3. Na nieruchomości posadowiona jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
i telekomunikacyjna. 4. Pierwszy przetarg przeprowadzono 30 września 2019 r. 5. Drugi przetarg przeprowadzono 13 listopada 2019 r. 6. Trzeci przetarg przeprowadzono 10 lutego 2020 r. 7. Czwarty przetarg przeprowadzono 08 kwietnia 2020 r. 8. Piąty przetarg przeprowadzono 28 maja 2020 r. 9. Szósty przetarg przeprowadzono 06 lipca 2020 r.
2. Przeznaczenie nieruchomości w mpzr: Zgodnie z Uchwała Nr L/481/2018 Rady Miasta Malborka z dnia z 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo, nieruchomości oznaczone są symbolem ,,31M/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
3. Warunki nabycia nieruchomości:
a) wadium w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdą działkę płatne
najpóźniej do 22 września 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty
uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. b) minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej c) wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży d) przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami przetargu

Image things

Malbork, pomorskie

945 000 zł | Działka | 1.8499 ha.

 • cena: 945 000 zł
Image things

Malbork, pomorskie

100 275 zł | Działka | 0.1888 ha.

 • cena: 100 275 zł
Image things

Malbork, pomorskie

224 616 zł | Działka | 0.1634 ha.

 • cena: 224 616 zł