Tarnów, małopolskie

145 000 zł | Działka | 0.0788 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 145 000 zł
 • Miasto: Tarnów
 • Powierzchnia: 0.0788 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 184 zł
 • Ulica: Grunwaldzka
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 21 750 zł
 • Numer oferty: 71445X167324193
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-30 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Tarnowa
Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Gruntowej w Tarnowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2020 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Wałowej 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej o godz. 920.

Przedmiot przetargu:
1. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Tarnowa oznaczona numerem działki 360/2 obrębu 199 o powierzchnia 788 m2 położona przy ul. Gruntowej objęta księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
2. W ewidencji gruntów i budynków miasta Tarnowa działka oznaczona jest użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
3. Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta Tarnowa.
4. Kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren płaski porośnięty wysoką trawą
i krzewami.
5. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Jej sąsiedztwa stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
6. Dojazd do działki nr 360/2 obr. 199 odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej.
7. Uzbrojenie: energia elektryczna, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna.
8. Na terenie nieruchomości znajduje się mur wykonany w konstrukcji żelbetowej (zbrojony prętami stalowymi) na fundamentach betonowych, który stanowi część byłego ogrodzenia.
9. Wymiary muru:
a. długość – 15 mb;
b. wysokość od poziomu terenu – 1 m;
c. szerokość – 0,2 m.
10. Od strony zachodniej muru znajdują się 2 słupki stalowe z kształtowników (dwuteownik) z częścią osiatkowania siatką stalową. Brak pozostałych słupków (zostały ścięte
u podstawy betonowej). Elementy stalowe mocno skorodowane i zniszczone. Budowla
w złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki.
11. W dziale III księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X widnieją następujące wpisy:
a. nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 66/8 obr. 199 obj. tą księgą na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 346/38 obr. 199 obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X;
b. ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym, bowiem na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 26.01.2010 r. znak: GGK.AL.72211-31/09 – o zwrocie nieruchomości prawo własności działek obrębowych nr 92/1 i 92/2 przysługuje: Marii Bania – w całości;
c. ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ponieważ na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 30.12.2011 r. znak: GN.6821.1.31.2011.SK o zwrocie nieruchomości prawo własności działki nr 95/4 obr. 199 przysługuje: Danucie Oracz
i Tomaszowi Lelito;
d. ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 166/1 obręb 199, obj. tą KW, wzdłuż działki nr 308/4 obręb 199, całą jej długością
o szerokości 2 m (dwóch metrów) oraz powierzchni 33 m.kw., której dokładny przebieg zaznaczony został kolorem czerwonym na załączniku graficznym do zarządzenia numer 170/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13.05.2016 r., na rzecz każdoczensych właścicieli nieruchomości położonej w Tarnowie urządzonej z działki nr 308/2 obręb 199 obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Tarnowie urządzonej z działki nr 167 obręb 199 obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X;
e. ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ponieważ na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Tarnowie Wydział I Cywilny z dnia 30.12.2019 r. sygn. akt I Ns 1398/19
w przedmiocie zniesienia współwłasności prawo własności działek nr 41/6
i 41/7 obj. tą księgą przysługuje: Kindze Szczepanek i Romanowi Zając (wpis z dnia 30.06.2020 r.)
W/w wpisy nie dotyczą przedmiotowej działki.
12. Działka nr 360/2 obr. 199 znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem MNU tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami .
13. Działka będąca przedmiotem zbycia jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
14. Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu: 31.08.2020 r.
Warunki przetargu:

Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 145 000,00 zł brutto, w tym podatek od towarów i usług według stawki 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości
21 750,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Olsztynie Nr
76 1030 1250 0000 0000 8800 0099 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 października 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

1. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż
do pełnych dziesiątek złotych tj. kwotę 1 450,- zł.
5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się
na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne
jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie
do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
9. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
10. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
11. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
12. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
13. Prezydent Miasta Tarnowa wnosi, aby osoby przystępujące do przetargu przedłożyły
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 pok. 204 najpóźniej w terminie do dnia 05 listopada 2020 roku właściwe pełnomocnictwa
a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru.
14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest uzyskać na własny koszt i dostarczyć
do wybranej kancelarii notarialnej komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego tj. wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.
15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
16. Prezydent Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasta Tarnowa za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji udziela się Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 p. 204 tel. (0-14) 68-82-754.

Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 08.09.2020 r. do dnia 06.11.2020 r.

Image things

Tarnów, małopolskie

240 364 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 66,08 m2 | 3 piętro

 • cena: 240 364 zł
 • 3 637 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

74 400 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 74 400 zł
 • 74 400 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

2 000 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 2 000 000 zł
 • 2 000 000 za m2