Chełmek, małopolskie

28 780 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 28 780 zł
 • Miasto: Chełmek
 • Powierzchnia: 0.0775 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 121303_4.0001.1931/6,
 • Cena za m2: 37 zł
 • Ulica: Polna
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 4 111 zł
 • Numer oferty: 70937X166134457
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-29 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 110w § 1 w związku z art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz 1438 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30.09.2020r. o godz. 10:00 w budynku A Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, mającego siedzibę przy ul. Plebańskiej 2, w pokoju nr 4a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: zobowiązanej xx Ww. nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 1931/6 o powierzchni 0,0775 Ha = 775m², położona jest w Chełmku u zbiegu ulic Polnej i Sadowej (powiat oświęcimski), dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, nieuzbrojoną, nieurządzoną, nieogrodzoną, nieużytkowaną. Położona jest w obszarze terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej („MN1”) z dogodnym dostępem do mediów. Przez działkę w północnej jej części przebiega wodociąg, kształt działki niekorzystny w aspekcie jej zabudowy, może być jedynie zabudowana małym domem mieszkalnym o szerokości około 7-8m. Działka stanowi pas gruntu budowlanego o szerokości około 14-15m i długości około 52-55m, powierzchnia o konfiguracji płaskiej. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 41.114,00 zł (słownie: czterdzieścijedentysięcystoczternaściezłotych 00/100), zaś cena wywoławcza jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 28.779,80 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4.111,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu - NBP O/O Kraków nr: 55 1010 1270 0035 1913 9120 0000, z dopiskiem „wadium licytacja z nieruchomości”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Image things

Miechów, małopolskie

80 000 zł | Działka |

 • cena: 80 000 zł
Image things

Kraków, Prądnik Biały

785 000 zł | Dom | 250,84 m2

 • cena: 785 000 zł
 • 3 129 za m2
Image things

Dobra, małopolskie

10 867 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 10 867 zł
 • 10 867 za m2