Tarnów, małopolskie

1 600 000 zł | Obiekt | 912,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 600 000 zł
 • Miasto: Tarnów
 • Powierzchnia: 912,08 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 754 zł
 • Ulica: Mickiewicza 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 240 000 zł
 • Numer oferty: 68888X161335699
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-30 - Co to znaczy?

Opis

Wyciąg z Ogłoszenia Prezydenta Miasta Tarnowa
o III przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 9 w Tarnowie.
1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza 9 w Tarnowie w obrębie 229 stanowiącą własność Gminy Miasta Tarnowa, oznaczoną numerem działki 37/1 o pow. 449 m2 objętą księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
2. Jednocześnie ze sprzedażą działki szczegółowo opisanej w pkt 1. obciążone zostanie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa oznaczonej jako część działki nr 38/1 obręb 229, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, służebnością przechodu i przejazdu pasem o szerokości 3 m i powierzchni 75 m2, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości nr 37/1 obrębu 229. Obciążenie nieruchomości służebnością następuje odpłatnie i na czas nieoznaczony.
3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 1 600 000,00 zł zwolniona z podatku od towarów i usług (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2020 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Wałowa 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej o godz. 900.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Handlowy w Warszawie Oddział
w Olsztynie Nr 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099 w taki sposób, aby najpóźniej
w dniu 30 października 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miasta Tarnowa jednorazowej opłaty
w wysokości 9 600,00 zł brutto, w tym podatek od towarów i usług według stawki 23% (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 38/1 obrębu 229.
8. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 i 4, a także opublikowane zostało na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, Wydziale Geodezji i Nieruchomości ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów, pok. nr 204, II piętro, tel. (14) 68 82 754.

Image things

Tarnów, małopolskie

330 541 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 330 541 zł
 • 330 541 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

250 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 250 000 zł
 • 250 000 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

240 364 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 66,08 m2 | 3 piętro

 • cena: 240 364 zł
 • 3 637 za m2