Kielce, świętokrzyskie

654 000 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 654 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 0.8025 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 81 zł
 • Ulica: Piaseczny Dół
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 130 000 zł
 • Numer oferty: 68228X159789979
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-08 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kielce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Piaseczny Dół, stanowiących własność Gminy Kielce oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce, obręb 0002, jako działki nr: 262 i 263 o łącznej powierzchni 0,8025 ha, uregulowanych w księgach wieczystych XXXX/XXXXXXXX/X i KIL/00171176/0. Przedmiotowe nieruchomości stanowią zwartą całość użytkową. o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren jest nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty krzakami oraz samosiejkami, miejscami stromy i pofałdowany. Dostęp do nieruchomości możliwy jest bezpośrednio od ulicy Piaseczny Dół o nawierzchni asfaltowej. Teren w otoczeniu przedmiotowych nieruchomości jest uzbrojony w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki oznaczone numerami 262, 263 stanowią: grunty orne, łąkę, nieużytki oraz las. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha, położne w granicach administracyjnych Miasta Kielce. W myśl ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1362 ze zm) poniżej zwaną ustawą: - na podstawie art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy, przepisy ust 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha, - na podstawnie art. 2b ust. 4 pkt 3 ustawy, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha, - zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Dla przedmiotowych nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr 580/2000 z dnia 26 października 2000 r. ze. zm. obszar nieruchomości w północnej części stanowią „Tereny wód powierzchniowych”, w południowej części "Tereny wyłączone z zabudowy w granicach proponowanego "Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" - Ekosystemy dolin rzecznych". Przedmiotowe nieruchomości są położone na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLI/729/10 z dnia 27 września 2010 r. W części północnej, nieruchomości objęte są strefą „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oznaczoną jako „tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, narażone na zalewanie wielkimi wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami chronionymi”. Część południowa, nieruchomości objęta jest strefą „C” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oznaczoną jako „tereny rolne, tereny istniejącej i planowanej zabudowy, rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą”, dla której ustalono działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania nieruchomości, wynikające z ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, opisane są w treści Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLI/729/10 z dnia 27 września 2010 r. dostępnej na stronie internetowej Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dz. U. z 2010 r. poz. 3020. Położenie nieruchomości względem granic Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dostępne jest w miejskim systemie informacji przestrzennych Geoportal. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Dla działek oznaczonych numerami 262, 263 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż prawa własności przedmiotowych nieruchomości, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Cena wywoławcza: 654 000,00 zł słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100 Wadium: 130 000,00 zł Słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce piętro 1 (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w dniu 14 października 2020 r. o godzinie 10:00. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 8 października 2020 roku na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 8 października 2020 r. wadium zostało zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, winien przedłożyć komisji przetargowej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnik występuje jako pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku gdy uczestnik reprezentuje spółkę prawa handlowego winien przedłożyć komisji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli spółkę cywilną – umowę spółki. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. Ewentualne wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej odzwierciedlającej aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości odbywa się własnym staraniem i na koszt nabywcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 227 i 223 tel. 41 36 76 227 i 41 36 76 223 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30. Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem: www.bip.kielce.eu.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

135 000 zł | Mieszkanie | 34,17 m2 | 1 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 3 951 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

429 000 zł | Działka |

 • cena: 429 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

140 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,56 m2 | 3 piętro

 • cena: 140 000 zł
 • 3 727 za m2