Grudziądz, kujawsko-pomorskie

750 000 zł | Obiekt | 344,38 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie na podstawie $ 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. Z O.O. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2017 r.
Położenie nieruchomości: ul. Pańska 2 / Reja 1 Księga wieczysta: KW XXXX/XXXXXXXX/X Obręb: 46 Działka nr 31/4 o powierzchni 188,00 m Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Pańskiej 2 / Reja 1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 344,38 m, składającym się z 5 lokali mieszkalnych (o pow. 50,01 m, 53,57 m, 55,41 m, 49,64 m, 44,95 m') oraz 2 lokali użytkowych (o pow. 45,02 mí i o pow. 45,78 m') wybudowanym w 1890 roku. Przedmiotowy budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - typowe drewniane. Na ścianach tynki, tapety, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętnym.
Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Pańskiej 2 / Reja 1 w ścisłym centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi oznaczony symbolem 32MW-U.
Informacje dodatkowe: Budynek przy ul. Pańskiej 2 / Reja 1 wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
Cena wywoławcza nieruchomości: 750.000,00 zł Wysokość wadium: 37.500,00 zł Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19 sierpnia 2020 r. w godz. od 1230 – 13" lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, tel. 56 45 120 20. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 11" w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7. Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) do dnia 26 sierpnia 2020 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 sierpnia 2020 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (pokój 102) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

103 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,43 m2 | 2 piętro

  • cena: 103 000 zł
  • 2 907 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

126 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 126 000 zł
  • 1 445 za m2