Radom, Dzierzków

3 417 727 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marcin Madej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2020 o godz. 15:45 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Watszawska 1, 26-600 Radom, pokój XIV, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx z siedzibą w Radomiu, położonej przy Małęczyńska 18, 26-603 M. Radom, dla której SĄD REJONOWY RADOM VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 5 126 591,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 417 727,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 512 659,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 1600 1462 1818 5991 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Radom, Śródmieście

3 509 500 zł | Lokal Użytkowy | 1 847,76 m2

  • cena: 3 509 500 zł
  • 1 899 za m2
Image things

Radom, Borki

4 800 000 zł | Obiekt | 1 361,00 m2

  • cena: 4 800 000 zł
  • 3 527 za m2
Image things

Radom, Południe

548 300 zł | Lokal Użytkowy | 196,54 m2

  • cena: 548 300 zł
  • 2 790 za m2