Kamienna Góra, dolnośląskie

48 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,60 m2 | Parter

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 48 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 24,60 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 951 zł
 • Ulica: Al. Wojska Polskieg 42
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 800 zł
 • Numer oferty: 65787X154073157
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-04 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 42

przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.Przetarg odbędzie się 9 września 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 o pow. 24,60m2 położony na parterze (1 kondygnacja) w budynku mieszkalno – usługowym, w tym: pokój z aneksem o pow. 18,20m2, łazienka o pow.3,23m2 i przedpokój o pow. 3,17m2.

Budynek przy Al. Wojska Polskiego 42 położony jest na działce nr 123 obręb nr 6 o pow. 259m2

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 19.02.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 19.02.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 czerwca 2020r.

Cena lokalu mieszkalnego Nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 42 z 4,5% udziałem we współwłasności wynosi: 48 000,00 zł brutto (czterdzieści osiem tysięcy złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 106).

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działki Nr 123 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 800,00 zł brutto do dnia 4 września 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 23 września 2020 r. - powoduje przepadek wadium.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Image things

Jugów, dolnośląskie

34 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,33 m2 | 2 piętro

 • cena: 34 000 zł
 • 843 za m2
Image things

Biały Kościół, dolnośląskie

44 470 zł | Działka | 0.1613 ha.

 • cena: 44 470 zł
Image things

Lisiec, dolnośląskie

29 900 zł | Działka | 0.2471 ha.

 • cena: 29 900 zł