Grabów, łódzkie

540 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie przy ul. Staszica 3 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużnika: Adam Kacprzak położonej w miejscowości Grabów przy ul. Górskiej 18, gm. Żychlin,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X, obciążonej służebnością osobistą.
stanowiącej:

Nieruchomość gruntowa - działka nr 118 o powierzchni 11,04 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym nieużytkowanym, inwentarsko- gospodarczym, garażowym, gospodarczym (stodoła), inwentarsko- gospodarczym.
Suma oszacowania wynosi 720 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540 000,00zł.W przypadku utrzymania służebności w mocy po prawomocnym przysądzeniu własności nieruchomości wartość służebności wynosząca 75.000zł - zostanie zaliczona na cenę nabycia (art. 1000 § 3 kpc).Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto:


Santander Bank Polska S.A. 74 10901304 0000 0001 1236 5403Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w od godz. 09:00 do godz. 15:00 przez okres dwóch tygodni poprzedzających licytację zaś protokół opisu i oszacowania , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika

Image things

Ustków, łódzkie

25 000 zł | Działka | 0.4252 ha.

  • cena: 25 000 zł
Image things

Dąbrówka, łódzkie

1 900 zł | Działka | 0.0212 ha.

  • cena: 1 900 zł
Image things

Brużyczka Księstwo, łódzkie

57 400 zł | Działka | 0.1385 ha.

  • cena: 57 400 zł