Szczecin, zachodniopomorskie

550 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Miasto

Niemierzyńska 3,4

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07.10.2020 r., O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 23.09.2020r.,

w godz.: 12:00 – 14:00.

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Cena nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu)lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu(ulica, numer działki, numer obrębu)oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 30.09.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

252 900 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 79,66 m2 | 3 piętro

  • cena: 252 900 zł
  • 3 175 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

281 625 zł | Lokal Użytkowy | 212,58 m2

  • cena: 281 625 zł
  • 1 325 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

1 333 333 zł | Obiekt | 595,00 m2

  • cena: 1 333 333 zł
  • 2 241 za m2