Sękowice, lubuskie

435 960 zł | Obiekt | 948,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 435 960 zł
 • Miasto: Sękowice
 • Powierzchnia: 948,70 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 460 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 44 000 zł
 • Numer oferty: 65320X152979443
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-18 - Co to znaczy?

Opis

Starosta Krośnieński ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienioną nieruchomość odbył się w dniu 17 czerwca 2020 r.
1. Położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek),
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/11 o powierzchni 0,8322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Nieruchomość oznaczona działką nr 210/11 zabudowana jest wolnostojącym, murowanym z bloczków
gazobetonowych podpiwniczonym budynkiem odpraw celnych towarów, o powierzchni użytkowej 948,70 m2 (w tym piwnica 280,30 m2 i parter 618,10 m2) kubaturze 5306,00 m3, fundamenty żelbetowe, posadzki - wykładzina kauczukowa, płyta betonowa, tynki strukturalne, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, brama roletowa aluminiowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana oraz
ropodach o konstrukcji stalowej kryty papą, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia olejowa) wentylacyjną, odgromową, alarmową.
3. Nieruchomość oznaczona działką nr 210/11 usytuowana jest około 5 km od miasta Gubin i około 1 km od
centrum wsi Sękowice, położona jest przy drodze krajowej Nr 32 relacji Poznań - Zielona Góra - Berlin. Zjazd i wjazd na działkę z drogi krajowej przez drogę wewnętrzną o nawierzchni betonowej, oznaczonej
działką nr 210/3. 4. Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, lecz w związku ze zbyciem w dniu 27 listopada 2017 r.
działki nr 210/8 zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, zostala na działce nr 210/9 ustanowiona nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na nieodpłatnym prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez tę działkę pasem gruntu o szerokości 4 metry w kierunku północno-zachodnim od działki nr 210/3 przez każdoczesnego właściciela działki nr 210/8 (wniosek o ustanowienie służebności złożono do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gubinie w dniu 27 listopada 2017 r.)
5. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej działką nr 210/11 w drugim przetargu wynosi 435 960,00 zł
(słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co jest zgodne z zarządzeniem Nr 34/2020 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin, oznaczonej działką nr 210/11 o pow.0,8322 ha. Sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kwocie
44000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S. A. Nr 33 1090 1551 0000 0001 0497 6790 z takim rozliczeniem aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości i jej położenie.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 B.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
8. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Wpłacone wadium uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
11. Cenę nabycia nieruchomości jej nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
12. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym
przez Starostę Krośnieńskiego do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.
14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
15. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
16. Ogłoszenie o przetargu prezentowane jest na stronie BIP www.bip.powiatkrosnienski.pl
Dodatkowych informacji udziela się w pokoju nr 301 Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B tel. 68 3830225.

Image things

Sława, lubuskie

74 200 zł | Działka | 0.1045 ha.

 • cena: 74 200 zł
Image things

Konin Żagański, lubuskie

55 500 zł | Działka | 0.3 ha.

 • cena: 55 500 zł
Image things

Droszków, lubuskie

111 600 zł | Działka | 0.1423 ha.

 • cena: 111 600 zł