Starachowice, świętokrzyskie

119 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,68 m2 | 4 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Justyna Jabłońska-Lewicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2020 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Lelewela 3/9, 27-200 Starachowice , dla którego SĄD REJONOWY STARACHOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 42,68 m2 położony na IV piętrze budynku pięciokondygnacyjnego składający się z dwóch pokoi ( 15,15 m2 i 8,89 m2 ), kuchni ( 7,16 m2 ), korytarza ( 6,28 m2 ) i łazienki z wc ( 5,20 m2 )

Suma oszacowania wynosi 159 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 57109020400000000134239652.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

286 500 zł | Dom | 118,70 m2

  • cena: 286 500 zł
  • 2 414 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

107 860 zł | Mieszkanie | 56,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 860 zł
  • 1 926 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

75 000 zł | Działka | 0.0302 ha.

  • cena: 75 000 zł