Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

3 235 500 zł | Obiekt | 1 306,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego położonej przy ul. Niepodległości , 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
rzedmiot egzekucji: - użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące działkę o nr ew. 125/2 o powierzchni 0,3739 HA położonej: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Niepodległości, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13400 [NKW XXXX/XXXXXXXX/X]. Grunt stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna natomiast użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na działce gruntowej o nr ewidencyjnym 125/2 znajduje się budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 1.306,00m2. W księdze wieczystej o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X podana jest powierzchnia użytkowa budynku 1.688,00m2 natomiast rzeczywista powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.306,00m2. Rozbieżność zgodnie z wyjaśnieniami biegłego wynika z faktu, że budynek powstał w latach 80 - tych ubiegłego wieku jako obiekt gastronomiczny i z czasem przebudowano i zmieniono sposób użytkowania na obecny – handlowo – usługowy. Ponadto biegły pismem z dnia 04.12.2019 r. wyjaśnił, powodem różnic jest sposób obliczania tejże powierzchni Wskazał, że właściwa powierzchnia to 1.306,00m2. Organ egzekucyjny informuje, że usunięcie rozbieżności co do powierzchni użytkowej budynku spoczywa na właścicielu budynku. Uwaga!!! Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 4 314 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 235 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 431 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/SKARŻYSKO-KAMIENNA 81 1020 2629 0000 9402 0090 4771.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

67 200 zł | Działka | 0.0962 ha.

  • cena: 67 200 zł
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

67 410 zł | Działka | 0.0965 ha.

  • cena: 67 410 zł
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

31 200 zł | Działka | 0.0599 ha.

  • cena: 31 200 zł