Starachowice, świętokrzyskie

115 214 zł | Mieszkanie | 67,70 m2 | 3 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 1881/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2020 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 13, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Żeromskiego 4/56, 27-200 Starachowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 4/56 posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach o numerze XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem
w 6770/254235 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Przedmiotowy lokal obciążony jest dożywotnią służebnością osobistą polegającą na prawie zamieszkania w lokalu mieszkalnym oraz korzystania ze wszystkich jego urządzeń ustanowionym na rzecz służebników - rodziców dłużnika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 215.457,00 zł.
Służebność obciążająca nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61.839,00 zł.
Nieruchomość po uwzględnieniu obciążających ją służebności oszacowana jest na kwotę 153.618,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 115.213,50 zł.

Suma oszacowania wynosi 153 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 213,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 361,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak


Historyczne ceny

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

297 150 zł | Mieszkanie | 86,60 m2

  • cena: 297 150 zł
  • 3 431 za m2