Kudrycze, podlaskie

463 383 zł | Dom | 149,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul.Mickiewicza 103, 15-950 Białystok w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   stanowiącej  działki o nr 87/4, 87/6, 86/4, 86/6  położonej  pod adresem: 16-060 Zabłudów, Kudrycze, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, o powierzchni 2.171,00 m2,


zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 149,80 m2, będącej  własnością dłużników:xxna zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.Suma oszacowania wynosi 617.844,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 463.383,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61.784,40 zł. Rękojmia należy wpłacić do dnia 27.08.2020r. na rachunek bankowy komornika:Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (w Czytelni Sądu Rejonowego) akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1097/19).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Image things

Trofimówka, podlaskie

33 716 zł | Działka | 1.51 ha.

  • cena: 33 716 zł
Image things

Białystok, podlaskie

185 000 zł | Działka | 0.0984 ha.

  • cena: 185 000 zł
Image things

Klewianka, podlaskie

434 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 434 000 zł
  • 434 000 za m2