Żagań, lubuskie

Garaż | 15 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 15 500 zł
 • Miasto: Żagań
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 15 500 zł
 • Ulica: Przyjaciół Żołnierza 25
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 100 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 63504X148726371
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-31 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu - o pow. 21,98 m2, położonego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 w Żaganiu, związanego z udziałem 82/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2424/1 o powierzchni 0,1163

Ogłoszono dnia: 2020-07-02 00:00:00 przez

Data przetargu
2020-08-05 12:00:00
Miejsce
Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna)
Księga wieczysta
XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza
15.500,00
Wadium
3.100,00
Opis
Lokal niemieszkalny – garaż, położony przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz budek garażowy. Garaż murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropodach - płyty WPS, posadzka - wylewka betonowa, elewacja – tynk nakrapiany, tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo wapienne, wrota drewniane, dwuskrzydłowe. W lokalu brak instalacji.
Informacje dodatkowe
Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 12 marca 2020 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 maja 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Image things

Żagań, lubuskie

9 700 zł | 1,00 m2

 • cena: 9 700 zł
 • 9 700 za m2
Image things

Żagań, lubuskie

39 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,50 m2

 • cena: 39 000 zł
 • 940 za m2