Gorzów Wielkopolski, lubuskie

683 741 zł | Obiekt | 250,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka 810/56 gruntowa zabudowana o pow. 0,6051 ha wraz z udziałem w 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 810/58 o pow, 0,1845 ha, Gorzów Wielkopolski, ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn

Ogłoszono dnia: 2020-06-30 08:40:00 przez

Data przetargu
2020-09-04 10:00:00
Miejsce
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108
Księga wieczysta
XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza
683 741,00 zł
Wadium
34 190,00 zł
Opis
W ewidencji gruntów działki o numerze ewidencyjnym 810/56 i 810/58 oznaczone są użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Działka o numerze ewidencyjnym 810/56 zabudowana budynkiem warsztatowym z częścią mieszkalną (stolarnia): parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchni użytkowa budynku wynosi 250 m². Działka o numerze ewidencyjnym 810/58 jest niezabudowana. Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXI/847/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 31.05.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Niepodległości, działki o numerze ewidencyjnym 810/56, 810/58 wchodzą w teren usług – przestrzeń publiczna oznaczony symbolem 9U. Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze zdegradowanym. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r., poz. 213). Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 810/56, 810/58 nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, oraz nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Dostęp do drogi publicznej, odbywać się będzie przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 810/58, stanowiącą drogę wewnętrzną dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 810/56. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 810/56 zwolniona jest z podatku VAT, do ceny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 810/58 doliczony został podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.
Informacje dodatkowe
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 31.08.2020 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

32 333 zł | Lokal Użytkowy | 28,50 m2

  • cena: 32 333 zł
  • 1 135 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

443 000 zł | Lokal Użytkowy | 341,50 m2

  • cena: 443 000 zł
  • 1 297 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

1 202 325 zł | Działka | 0.6823 ha.

  • cena: 1 202 325 zł