Stężyca, pomorskie

240 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 240 000 zł
 • Miasto: Stężyca
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 240 000 zł
 • Ulica: Potuły
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 000 zł
 • Numer oferty: 63303X148255629
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-28 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

1. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w rozproszonej zabudowie wsi Potuły. W otoczeniu znajdują się grunty użytkowane rolniczo i tereny leśne. Dostęp do drogi publicznej poprzez służebność. Dojazd drogą gruntową nieurządzoną, z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Na działce znajduje się dawne siedlisko rolnicze w ruinie – do rozbiórki (parterowy, zdewastowany budynek mieszkalny, resztki budynków gospodarczych). Działka jest porośnięta zdziczałym sadem i niską roślinnością trawiastą. W jej obrębie jest posadowiony słup nośny linii wysokiego napięcia (zasilanie odcięte).

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82 z 08.07.2011 r., poz. 1736) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 40/4 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 1.4 RM, co oznacza: „Funkcja podstawowa: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym; Funkcja uzupełniająca: Tereny zabudowy mieszkaniowej, usługi”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. Działy III i IV KW XXXX/XXXXXXXX/X są wolne od wpisów.

4. W dziale III KW XXXX/XXXXXXXX/X wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści: Służebność przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 40/4 dotychczas objętej KW 1204 (obecnie KW 34140).

5. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

6. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 28 lipca 2020 r. z dopiskiem „Przetarg Potuły, dz. nr 40/4”.

Image things

Malbork, pomorskie

328 413 zł | Działka | 0.4784 ha.

 • cena: 328 413 zł
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

482 000 zł | Działka | 1.3368 ha.

 • cena: 482 000 zł
Image things

Marzęcino, pomorskie

80 000 zł | Działka | 1.06 ha.

 • cena: 80 000 zł