Zambrów, podlaskie

236 344 zł | Dom | 80,98 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Mieczysław Mioduszewski

Kancelaria Komornicza, ul.Białostocka 31, Zambrów, 18-300 Zambrów

tel. (86) 271-48-38 / fax. (86) 271-48-38

Sygnatura: Km 474/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2020 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Cmentarna 16 A, 18-300 Zambrów , dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 80,99m2 i dwoma budynkami gospodarczymi , działka gruntu ozn. nr geodezyjnym 889 o powierzchni 0,2116 ha

Suma oszacowania wynosi 315 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 343,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 512,50 zł. RĘKOJMIA W PRZEDDZIEŃ LICYTACJIRękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w B-stoku 74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Mieczysław Mioduszewski


Image things

Zambrów, podlaskie

1 788 524 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 788 524 zł
  • 1 788 524 za m2
Image things

Zambrów, podlaskie

90 139 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

  • cena: 90 139 zł
  • 1 799 za m2
Image things

Zambrów, podlaskie

1 599 678 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 599 678 zł
  • 1 599 678 za m2