Trutnowo, warmińsko-mazurskie

2 800 zł | Obiekt | 113,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy w Bartoszycach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony, poprzedzony I przetargiem ustnym nieograniczonym z dnia 07.02.2020r. na sprzedaż:
- działki nr 169/9 o pow. 0,09ha posiadającej urządzoną KW XXXX/XXXXXXXX/X , zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym w zabudowie bliźniaczej o pow. mieszkalnej 113,18m² w miejscowości Trutnowo. Wymieniony budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją A-2107z dnia 29.01.2004r.
Działka nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bartoszyce działka leżą na obszarze rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w istniejącej zabudowie.
Nieruchomość objęte przetargiem nie posiadają obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 2 800,00zł
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 30,00zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu
Gminy w Bartoszycach Plac Zwycięstwa 2 pokój nr 6.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 300,00zł na konto Urzędu Gminy w Bartoszycach, Bank Millennium S.A. Oddział w Bartoszycach nr 43116022020000000061909989 do dnia 06.07.2020r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w konto.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Image things

Wikno, warmińsko-mazurskie

108 363 zł | Działka | 0.1786 ha.

  • cena: 108 363 zł
Image things

Komorowo Żuławskie, warmińsko-mazurskie

59 333 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 59 333 zł
  • 708 za m2
Image things

Ronin, warmińsko-mazurskie

5 925 zł | Działka | 0.3959 ha.

  • cena: 5 925 zł