Rutki, podlaskie

11 144 zł | Dom | 78,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx, położonej przy , 18-312 Rutki, dla której nieruchomość zabudowana prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 78m2 oraz czterema budynkami gospodarczymi działkę rolną nr 586/3 o powierzchni 0,3010 ha Suma oszacowania wynosi 14 859,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 144,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 485,90 zł. RĘKOJMIA W PRZEDDZIEŃ LICYTACJIRękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w B-stoku 74 1020 1332 0000 1702 0037 3522. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łomża, podlaskie

162 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,04 m2 | 3 piętro

  • cena: 162 000 zł
  • 3 597 za m2
Image things

Bielsko-Biała, podlaskie

5 900 zł | Garaż | 15,79 m2

  • cena: 5 900 zł
  • 374 za m2
Image things

Czartoria, podlaskie

22 523 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 22 523 zł
  • 22 523 za m2