Łódź, Widzew

9 129 600 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 9 129 600 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 9 129 600 zł
 • Ulica: Wodna
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 456 480 zł
 • Numer oferty: 62861X147220465
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-08 - Co to znaczy?

Opis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 4897 m2 położonej w miejscowości Łódź, ul. Wodna 3, działka nr 4/20, Obr. W-24 wraz z własnością budynku i budowli posadowionych na gruncie. Opis nieruchomości: Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Wodnej 3, działka ry 4/20 o powierzchni 4897,00 m2 Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Łódź, użytkownikiem wieczystym gruntu Polska Spólka Gazownictwa sp. z oo Prawo użytkowania wieczystego przysługuje Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z 0.0 do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą LD1 M/00002784/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych. W obrębie nieruchomości nie była prowadzona działalność polegająca na produkcji klasycznej gazu. Teren nieruchomości jest ogrodzony, utwardzony głównie piytami drogowymi żelbetonowymi oraz nawierzchnią z tłucznia. Na terenie nieruchomości wzdłuż granicy wschodniej posadowiony jest budynek portierni. Budynek w konstrukcji tradycyjnej. parterowy o powierzchni zabudowy 16 m2 wybudowany w 1958 r. Na nieruchomości znajdują się odcięte przyłącza gazowe oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE DN 90, które jest odcinkiem nagazowanym lecz nie jest użytkowane. Nabywca zobowiązany będzie do zrzeczenia się wszelkich roszczeń dotyczących ewentualnej konieczności usunięcia istniejącej w obrębie nieruchomości infrastruktury gazowej. W północnej części dzialki wzdłuż północnej granicy dzialki w linii wschód - zachód przebiega ciepłociąg wody gorącej 2xDn400 mm, który zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania może wymagać przebudowy lub likwidacji. Teren wokoło jest zagospodarowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną Termin i zasady okazania nieruchomości: Wizji nieruchomości można dokonac po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 42 675 91 53 lub 42 675 91 50 Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zbywanej nieruchomości: Polska Spółka Gazownictwa sp. 20.0. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 90-042 Łódź ul. Targowa 18 Po uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 42 675 91 53 lub 42 675 91 50 Cena wywoławcza netto w PLN: 9.129,600,00 zł netto bez podatku VAT (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset zł netto) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT planowana dostawa nieruchomości podlega fakultatywnemu zwolnieniu z podatku VAT. Jeśli nabywcą jest podatnik VAT czynny, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia na podstawie odpowiedniego oświadczenia i opodatkować dostawę wg stawki 23% (przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust 10 i 11 ustawy VAT) Wysokość wadium w PLN: 456 480,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt zlote 00/100) Termin wniesienia wadium: 08.09 2020 r. (najpóźniej do godziny 12:00) Termin związania oferta: 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron Informacje na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium w wysokości podanej powyżej tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu, 2 Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekstach z poręczeniem wekslowym banku, 3. Wadium, niezależnie od jego formy, należy wnieść do dnia 08.09.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00 4 W przypadku wadium w pieniądzu, kwotę należy wplacić na rachunek sprzedającego nr 10 1240 6292 1111 0010 7090 1468,

Image things

Łódź, Śródmieście

1 940 000 zł | Lokal Użytkowy | 550,00 m2

 • cena: 1 940 000 zł
 • 3 527 za m2
Image things

Łódź, Górna

550 000 zł | Działka |

 • cena: 550 000 zł
Image things

Łódź, Widzew

540 000 zł | Działka |

 • cena: 540 000 zł