Sandomierz, świętokrzyskie

1 245 900 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym xxw upadłości z siedzibą w Sandomierzu ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki na zasadach określonych w „Warunkach przetargu i aukcji” zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1343/8 o powierzchni 1,0022 ha, położonej w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz prawa własności budynków i urządzeń na niej posadowionych. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych upadłej Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości. Teren uzbrojony jest w zakresie energii elektrycznej i siły, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, sieci gazowej oraz sieci co. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Przemysłowej. Działka posiada kształt prostokąta. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi
,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Zbycie przedmiotu przetargu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godziny 17:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka na adres ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej Kancelarii Notarialnej wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 271/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 74 1750 0009 0000 0000 4118 6127 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 271/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na wskazanym powyżej rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10 lok. 2 w Warszawie w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności notariusza i przybyłych oferentów. Przetarg w obecności notariusza i przybyłych oferentów prowadzi Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości lub jego pełnomocnik.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetargu ustnego) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Operat szacunkowy – raport zbiorczy biegłego sądowego z dnia 10 września 2019 r. z wyceny wartości majątku przedsiębiorstwa (nieruchomości, ruchomości i należności) Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu, według stanu na dzień 10 września 2019 r. oraz aneks nr 1 do operatu szacunkowego z dnia 10 września 2019 r. sporządzony w dniu 28 października 2019 r. wraz z załącznikiem – raportem zbiorczym biegłego sądowego po korekcie z wyceny wartości majątku przedsiębiorstwa (nieruchomości, ruchomości i należności) Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu, według stanu na dzień 10 września 2019 r., sporządzone przez Marka Staszowskiego, rzeczoznawcę majątkowego są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego mieszczącej się w Warszawie (02-797), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27 w godz. 8.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 271/19 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydziału Gospodarczego Sekcji dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Warszawskiej 44 w Kielcach (25-312)

Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

21 800 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 21 800 zł
  • 21 800 za m2