Suchowola, świętokrzyskie

179 067 zł | Dom | 139,11 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój nr 133, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxpołożonej przy ,w miejscowości Suchowola gmina Osiek, 28-211 Osiek, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Suchowola, gmina Osiek . Dla ww. nieruchomości SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o nr Kw XXXX/XXXXXXXX/X . Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewid. nr 28/1, 138/1, 225/1, 316/1, 382, 414/2, 2131/1, 2648, 2705/1, 2706, o łącznej powierzchni 1,9000 ha. Działka nr 414/2 zabudowana jest domem murowanym, parterowym, z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym, o łącznej powierzchni 139,11 m.kw. Do domu przylega budynek garażowo -gospodarczy w stanie surowym otwartym, bez zadaszenia. Ponadto, na działce znajduje się dom murowany, w stanie surowym, otwartym bez zadaszenia, o powierzchni użytkowej 68,77 m.kw. oraz około 100 letni dom drewniany. Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 268 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Konto Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

92 000 zł | Działka | 0.145 ha.

  • cena: 92 000 zł
Image things

Żelisławice, świętokrzyskie

18 635 zł | Działka | 0.0893 ha.

  • cena: 18 635 zł
Image things

Izabelów, świętokrzyskie

24 139 zł | Działka | 0.93 ha.

  • cena: 24 139 zł