Kraśnik, lubelskie

160 500 zł | Obiekt | 323,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 500 zł
 • Miasto: Kraśnik
 • Powierzchnia: 323,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 497 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 050 zł
 • Numer oferty: 62709X146864481
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-28 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/407/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.00 w dniu 28.07.2020 r. pokój nr 461, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Krakowie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 15.00 dnia 27.07.2020 r. pokój nr 461, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kraśniku, woj. lubelskie, oznaczonej geodezyjnie jako
działki nr 365/33 o pow. 0,1773 ha i 365/37 o pow. 0,0054 ha, obręb 0008 Stacja Kolejowa wraz z prawem własności
zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.

Cena wywoławcza: 160 500,00 zł netto
Wadium: 16 050,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
1) złożenie oferty zgodnej z załącznikiem Nr4 do Regulaminu, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na
przetarg NR postępowania 1004/KNO/407/2020. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 28.07.2020 r.” -
Oferta powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert i spełniać warunki określone w § 2
Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A,

Image things

Kraśnik, lubelskie

121 600 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 121 600 zł
 • 121 600 za m2