Strzelce, opolskie

300 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Strzelce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 300 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 62707X146859797
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-21 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 120/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 29306.


Syndyk masy upadłości xx sprzeda z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz nieruchomość rolną niezabudowaną położone w Strzelcach
1. Podstawa prawna:
Przetarg przeprowadzony zostanie za zezwoleniem Sędziego komisarza wydanym postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VIII GUp 94/17, z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1405 ze zm.).
2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonych w granicach działek o numerach ewidencyjnych 13 i 483 AM - 1, obręb Strzelce, gmina Dobroszyce, o powierzchni 1,55 ha, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze
XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 300.000 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 300.000,00 zł.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 15.000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości, tj. xx, numer rachunku 46 1090 2398 0000 0001 3619 2186 do dnia 21 lipca 2020 roku z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM PRZETARG - STRZELCE”, a dowód wpłaty powinien być dołączony do składanej oferty.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Miejscem składania ofert jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu Lech Borzemski Romuald Borzemski Helena Szymczyk-
-Grabińska, Plac Solny 13. Oferty należy składać osobiście w dniach od 20 lipca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku, w godzinach od 1000 do 1500, przy czym o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Kancelarii.
6. Licytacja ustna (aukcja):
Jeżeli złożono oferty równorzędne lub jeśli różnica między zaoferowanymi cenami zakupu będzie mniejsza niż 10% oferowanej najwyższej ceny, syndyk wyznacza dla tych oferentów licytację ustną, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r., o godzinie 1100, w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74 (budynek NOT).
7. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności: Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości poprzedzone będzie zawarciem warunkowej umowy sprzedaży z wybranym oferentem w dniu 27 lipca 2020 r. i po przeprowadzeniu przez syndyka postępowania w przedmiocie umożliwienia skorzystania przez Krajowy Ośrodek z prawa
pierwokupu, na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
8. Kontakt telefoniczny i dane adresowe syndyka: Kontakt z syndykiem: 669 661 151 lub osobą współpracującą:
602 801 617. Biuro syndyka: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74.
E-mail: [email protected]
Strona internetowa syndyka: www.syndykwroclaw.pl.
9. W pozostałym zakresie obowiązuje regulamin przetargu
dostępny na www.syndykwroclaw.pl.

Image things

Strzelce, dolnośląskie

300 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 300 000 za m2
Image things

Strzelce, dolnośląskie

4 673 zł | Garaż | 18,00 m2

 • cena: 4 673 zł
 • 260 za m2