Gdynia, pomorskie

400 000 zł | Lokal Użytkowy | 138,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój W12, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: xx w likwidacji, położonego przy ul. Chylońska 230/8, 81-016 Gdynia, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: Dłużnikxxlikwidacji jest reprezentowany przez kuratora w osobie Radcy Prawnego Bartłomieja Ronowicza. Udział właściciela lokalu nr LU8 we współwłasności nieruchomości, z której lokal ten został wydzielony wynosi 435/10000. Lokal nr LU8 został wydzielony z KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal użytkowy oznaczony nr LU8 jest lokalem jednopoziomowym zlokalizowanym na parterze budynku, z samodzielnym wejściem, usytuowanym od zachodniej strony (tj. od zaplecza budynku). Brak dojazdu do lokalu, możliwe jest tylko dojście. Lokal wg KW składa się z: części usługowej, korytarza, zaplecza, przedsionka i wc o powierzchni użytkowej 138,19 m2 oraz pomieszczenia przynależnego do lokalu: korytarza na parterze budynku o pow. 8,60 m2. Rękojmia powinna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość we wtorki i środy od godz.18:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Suma oszacowania wynosi 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 400 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 74 10901102 0000 0001 3079 5026. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gdynia, pomorskie

166 000 zł | Działka |

  • cena: 166 000 zł
Image things

Gdynia, pomorskie

300 000 zł | Działka |

  • cena: 300 000 zł
Image things

Gdynia, Dąbrowa

393 000 zł | Działka |

  • cena: 393 000 zł